A sfântului Grigorie, episcopul Nyssei


Despre rânduiala cea după Dumnezeu (a vieții) și despre nevoința cea adevărată
Dacă și-a despărțit cineva puțin cugetarea de trup și de robia patimilor și s-a eliberat de neînțelepciune și-și privește sufletul cu un gând neviclean și sincer, va vedea în chip curat în firea acestuia iubirea lui Dumnezeu cea către noi și scopul pentru care ne-a zidit. Căci va afla, privind în felul acesta, unită ființial și firesc cu omul, pornirea dorinței spre bine și încă spre Binele cel mai înalt și unită cu firea, dragostea nepătimașă și fericită a acelui chip înțelegător și fericit, a cărui imitație este omul.

Dar o înșelăciune a acestor lucruri văzute și curgătoare, vrăjind mereu printr-o patimă nerațională și printr-o plăcere amară sufletul neatent și fără pază, prin negrijă îl atrage spre patima cumplită ce se naște din plăcerile vieții și naște moartea celor ce o îndrăgesc. Pentru aceea harul Mântuitorului nostru a dăruit, celor ce o primesc cu iubire, cunoștința adevărului, leacul mântuitor al sufletului. Prin aceasta, înșelăciunea care vrăjește pe om se destramă, iar mișcarea necuvenită a trupului se stinge. Căci sufletul care a primit adevărul e condus de lumina acestuia spre Dumnezeu și spre mântuirea sa.

De aceea, voi care ați primit cu vrednicie cunoștința aceasta și v-ați îndreptat dragostea dumnezeiască după firea dată sufletului și v-ați adunat cu toată inima la un loc, ca să înfăptuiți în comun prin fapte chipul de viață arătat de apostol (Rom. 12, 2), doriți să primiți de la noi un cuvânt îndrumător și călăuzitor, care să vă conducă pe calea dreaptă a vieții, un cuvânt care să arate celor ce și-au ales-o, întocmai, care este scopul acestei vieți, care este voia cea bună și bineplăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu și care este calea ce duce la acest scop, sau cum se cuvine să viețuiască împreună cei ce pășesc pe această cale și cum trebuie să îndrepteze întâistătătorul obștea ce se îndeletnicește cu adevărata filosofie și de ce osteneli trebuie să se folosească cei ce vor să urce spre vârful cel mai înalt al virtuții, să-și facă sufletele vrednice de primirea Duhului.

Fiindcă deci cereți de la noi acest cuvânt - nu numai din gură, ci și statornicit în litere, ca avându-l așezat în acestea să-l luați de acolo ca dintr-o vistierie a amintirii, potrivit trebuințelor timpului - vom încerca, după harul Duhului dăruit nouă, să răspundem acestei râvne a voastre, știind sigur că dreptarul vieții binecredincioase din voi e rezemat în dreapta dogmă a credinței, având dumnezeirea fericitei și veșnicei Treimi neschimbată nicidecum în nimic, ci cugetată și închinată într-o singură ființă, într-o singură slavă, în aceeași voință, în trei ipostasuri, precum, apucând de mai înainte, am dat mărturisirea față de mulți martori prin Duhul care ne-a spălat pe noi în izvorul Tainei (botezului).

Cunoscând deci această mărturisire bine credincioasă și negreșită a credinței, întemeiată în adâncul sufletului vostru în chip neclintit, și pornirea și urcușul vostru înalt spre Cel bun și fericit, pe drumul faptelor vă punem în scris semințele învățăturii, alegând unele dintre scrierile dăruite nouă mai înainte de Duhul dând de multe ori după trebuință

și înseși cuvintele Scripturii, spre crezarea celor spuse și spre lămurirea gândirii voastre despre ea, ca să nu părem că, părăsind darul de sus, născocim lucruri neadevărate printr-o cugetare stricăcioasă și coborâtă, plăsmuind prin gânduri din afară chipuri ale dreptei credințe, ca să le introducem pe acestea printr-o cugetare deșartă, amestecându-le în chip neînțelept cu cele ale Scripturii.

Căci cel ce voiește să-și dăruiască sufletul și trupul lui Dumnezeu, potrivit legii dreptei credințe, și să-I aducă Lui jertfa cea fără de sânge și curată, trebuie să-și ia drept călăuză a vieții credința cea dreaptă pe care ne-o grăiesc glasurile sfinților prin toată Scriptura. Pe temeiul acesteia conducându-și sufletul bine ascultător și bine strunit pe căile virtuții și dezlegându-se pe sine în chip curat de lanțurile vieții acesteia și eliberându-se de robia celor de jos și deșarte, pe de altă parte predându-se întreg credinței și vieții după Dumnezeu, va cunoaște limpede că acolo unde este dreapta credință și viața neîntinată, acolo este și puterea lui Hristos, iar unde este puterea lui Hristos, de acolo pleacă și orice patimă și moartea care ne fură viața. Căci nu au cele rele în ele puterea să se împotrivească puterii Domnului, ci ele se pot ivi numai prin călcarea poruncilor.

E ceea ce a pățit cel dintâi om plăsmuit, iar acum toi cei ce imită prin hotărâre de bunăvoie neascultarea aceluia. Dar pe cei ce vin cu voia nevicleană la Duhul și au credința întru toată adeverirea, neavând nici o pată pe conștiință, această putere a Duhului îi curățește, potrivit celui ce a zis : "Că Evanghelia noastră cea către voi nu s-a vestit numai în cuvânt, ci și întru putere și întru Duh Sfânt și întru adeverire multă, precum bine știți" (I Tes. 1, 5) și iarăși: "Întreg duhul și sufletul și trupul vostru să fie păzite fără pată întru numele Domnului nostru Iisus Hristos" (I Tes. 5, 23), care a dăruit prin baie celor vrednici mireasma nemuririi, ca talantul încredințat fiecăruia să aducă bogăția nevăzută, prin Lucrarea celor încredințate.

Căci mare este, fraților, mare este sfântul botez spre dobândirea bunurilor duhovnicești de către cei ce-l primesc cu frică. Pentru că din Duhul cel bogat și îmbelșugat curge pururea harul în cei ce-l primesc.

De acest har umplându-se, sfinții apostoli au arătat Bisericilor lui Hristos rodurile plinătății și ale adeveririi. Acest Duh rămâne sălășluit in cei ce au primit darul Lui, împreună-lucrător, după măsura credinței fiecăruia din cei ce s-au împărtășit de El, zidind în fiecare binele spre sârguința sufletului în faptele credinței, după cuvântul Domnului, Care zice că cel ce a primit talantul l-a primit spre lucrarea a ceea ce i s-a dat (Lc. 19, 13), adică harul Sfântului Duh i s-a dat fiecăruia, spre sporirea și creșterea lui. Căci sufletul care s-a născut din nou prin puterea lui Dumnezeu trebuie să crească până la măsura vârstei duhovnicești în Duhul, adăpat neîncetat cu sudoarea virtuții și cu dărnicia harului. Pentru că, precum firea trupului pruncului nou născut nu rămâne în vârstă fragedă, ci hrănit cu mâncările trebuitoare sufletului, după legea firii, înaintează spre măsura ce-i este rânduită, așa se cuvine și sufletului născut de curând. Împărtășirea de Duhul, nimicind boala intrată prin neascultare, reînnoiește vechea frumusețe a firii. De aceea, el nu mai rămâne pururea prunc, nici nemișcat în nelucrarea și în lipsa de curăție, adormit în starea nașterii, ci se hrănește pe sine prin mâncări potrivite lui și crește spre mărimea pe care o cere firea prin toată virtutea și ostenelile, ca să se facă prin virtutea sa, cu puterea Duhului, neprimejduit de nevăzutul tâlhar ce pregătește sufletelor multe uneltiri ascunse.

Deci trebuie să ne conducem pe noi, după Apostol, pururea spre bărbatul desăvârșit, "până ce vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la bărbatul desăvârșit și la măsura vârstei plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim prunci, învăluiți și purtați de tot vântul învățăturii, cu meșteșug, spre uneltirea înșelăciunii, ci întărindu-ne în adevăr, să creștem în toate întru El, Care este capul, Hristos" (Ef. 4, 13-15) și în altă parte, același zice: "Nu vă asemănați chipului veacului acesta, ci vă schimbați la față întru înnoirea minții voastre, ca să cercați care este voia lui Dumnezeu cea bună și bineplăcută și desăvârșită" (Rom. 12, 2). Iar voia lui Dumnezeu cea desăvârșită este, după el, a-și întipări cineva în suflet chipul viețuirii binecredincioase. Pe acest suflet îl duce la înflorirea celei mai înalte frumuseți harul Duhului, care lucrează împreună cu ostenelile celui ce-și întipărește acest chip.

La creșterea trupului nu dăm nimic de la noi. Căci firea nu-și măsoară mărimea prin voia și plăcerea omului, ci prin mișcarea și legea ei. Dar măsura și frumusețea sufletului în starea nașterii celei noi, pe care o dăruiește, prin sârguința primitorului, harul Duhului, atârnă de voia noastră. Căci cu cît întinzi mai mult nevoințele viețuirii binecredincioase, cu atât se întinde mai mult și mărimea sufletului prin nevoințe și osteneli, pe care le poruncește și Domnul nostru, zicând: "Nevoiți-vă (luptați) să intrați prin poarta cea strâmtă" (Lc. 13, 24; Mt. 7, 13) și iarăși: "Siliți-vă, căci silitorii răpesc Împărăția cerurilor? (Mt. 11, 12) și: "Cel ce rabdă până la sfârșit acela se va mântui" (Mt. 10, 22 Mc. l3, l3) și: "Întru răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre" (Lc. 21, 19). Dar și Apostolul zice: "Prin răbdare alergăm în lupta ce ne stă în față" (Evr. 12, 1) și: "Ca un slujitor al lui Dumnezeu întru răbdare multă" și cele următoare (II Cor. 6, 4).

Pentru aceea ne cere să alergăm și să stăruim cu tărie în nevoințe pentru că darul harului se măsoară cu ostenelile celui ce-l primește. Căci viața veșnică și veselia negrăită din ceruri o dăruiește harul Duhului, dar vrednicia de a primi darurile și de a se bucura de har o dă dragostea de osteneli a credinței. Unindu-se într-una fapta dreptății și harul Duhului, în sufletul în care se unesc, îl umplu pe acesta împreună de viața fericită. Iar despărțite una de alta, nu aduc sufletului nici un câștig. Căci harul lui Dumnezeu nu poate petrece în sufletele ce fug de mântuire, iar puterea virtuții omenești nu e îndestulătoare prin sine însăși ca să înalțe sufletele lipsite de har spre chipul vieții. "Căci, zice, de nu va zidi Domnul casa și nu va păzi cetatea, în zadar priveghează păzitorul și se ostenește ziditorul" (Ps. 106, 1) și iarăși: "Căci nu prin sabia lor au moștenit pământul și nu brațul lor i-a mântuit pe ei, măcar că s-au folosit de sabie și de brațe în lupte, ci dreapta Ta și brațul Tău și lumina feței Tale" (Ps. 43, 4). Ce spune prin aceasta? Că ajutorul de sus dat lucrătorilor de Domnul e cel ce aduce roada și totodată că nu trebuie să se încreadă cineva în străduințele omenești și să nu-și închipuie că toată cununa îi vine prin ostenelile sale ci să-și lege nădejdile cu privire la sfârșit, de voia lui Dumnezeu.

Deci trebuie să știe care e voia lui Dumnezeu, spre care, privind, să se sârguiască cel ce dorește viața cea fericită și voiește să-și îndrepteze viețuirea lui spre aceea. Voia cea desăvârșită a lui Dumnezeu este să-și curățe sufletul prin har de toată întinăciunea, ridicându-l mai presus de plăcerile trupului și să-l aducă lui Dumnezeu curat, doritor și în stare să vadă acea lumină duhovnicească și negrăită. Pe unii ca aceștia îi fericește și Domnul zicând: "Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu? (Mt. 5, 8). Iar în alt loc poruncește: "Faceți-vă și voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este" (Mt. 5, 48). Spre această desăvârșire ne îndeamnă și Apostolul să alergăm, zicând: "Ca să înfățișez pe tot omul desăvârșit întru Hristos, spre ceea ce mă și ostenesc nevoindu-mă" (Col. 28, 29). Iar David, grăind în Duh, învață, pe cei ce voiesc să viețuiască întru dreaptă înțelepciune, calea adevăratei înțelepciuni (filosofii), pe care trebuie să pășească spre ținta desăvârșită, cerând, de la Cel ce dă, cele ce Duhul le învață prin David: "Să se facă, zice, inima mea fără prihană, întru îndreptările Tale, ca să nu mă rușinez" (Ps. 118, 80). Prin aceasta cere să se teamă de rușine și să se dezbrace, ca de o haină murdară și de necinste, cei ce s-au îmbrăcat cu ea, din răutate. Căci zice iarăși: "Atunci nu mă voi rușina, când voi căuta spre toate poruncile Tale" (Ps. 118, 6). Vezi că Duhul pune îndrăzneală în împlinirea poruncilor? Și iarăși: "Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele și cu duh stăpânitor mă întărește" (Ps. 50, 12? 14). Iar în alt loc întreabă: "Cine se va sui în muntele Domnului?" (Ps. 23, 3). Apoi răspunde: "Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima" (Ps. 23, 3). Acesta, care fiind curat în toate, se suie în muntele lui Dumnezeu, este cel ce nici cu gândul, nici cu cunoștința, nici cu faptele nu și-a întinat până la sfârșit sufletul, stăruind în patimi, și cel ce prin fapte și prin înțelesuri bune și prin duhul stăpânitor și-a zidit din nou inima stricată de răutate.

Iar sfântul Apostol, grăind despre feciorie celor ce și-au ales să viețuiască în ea, scrie cum trebuie să fie viața aceasta. "Fecioara, zice, se îngrijește de cele ale Domnului, ca să fie sfântă cu trupul și cu duhul" (I Cor. 7, 34). Zicând că trebuie să fie curată și cu sufletul și cu trupul, poruncește să se țină cât mai departe de tot păcatul, atât de cel arătat cât și de cel ascuns, adică să se ferească cu desăvârșire de păcatele cu fapta și de cele săvârșite cu gândul. Căci ținta sufletului care cinstește fecioria este să se apropie de Dumnezeu și să fie mireasa lui Hristos.

Iar cel ce dorește a se face casnicul cuiva trebuie să ia prin imitare chipul aceluia al cărui casnic se face. Drept aceea e de trebuință ca și aceea care dorește să fie mireasa lui Hristos să se facă, după putere, asemenea frumuseții lui Hristos prin virtute. Căci nu se poate uni cu lumina niciodată cel ce nu se luminează de lumina aceea. Pentru că am auzit și pe apostolul Ioan zicând: "Tot cel ce are nădejdea aceasta se curățește pe sine precum și Acela curat este" (I In. 3, 3). Iar apostolul Pavel zice: "Faceți-vă următori mie, precum și eu, lui Hristos" (I Cor. 11, 1).

Deci sufletul ce voiește să zboare spre Dumnezeu și să se lipească de Hristos trebuie să alunge de la sine tot păcatul, atât cel care se săvârșește la arătare prin fapte, adică furtul și răpirea, preacurvia și lăcomia, curvia și boala limbii și tot neamul văzut al păcatelor, cât și cel care, zăcând în chip ascuns în suflete și mișcându-se fără să fie văzut de cei dinafară, roade pe om în chip amarnic cu dinții cei mai ascuțiți. Iar aceștia sunt: pizma, necredința, relele năravuri, viclenia, pofta celor necuvenite, ura, trufia, slava deșartă și toată ciurda ascunsă a răutății, pe care, la fel cu neamul cel arătat al păcatelor, Scriptura o urăște și de care se scârbește. Căci amândouă sunt înrudite între ele și răsar din aceeași răutate.

Și ale cui oase le-a risipit Domnul? Nu ale celor ce caută să placă oamenilor? De cine se scârbește Domnul ca de un blestemat și ucigaș? Nu de bărbatul fățarnic și viclean? "Căci de bărbatul sângelui și de viclean se va scârbi Domnul" (Ps. 5, 7). Nu blestemă David în chip vădit pe "cei ce grăiesc pace cu vecinii lor, dar în inimile lor cele rele", strigând către Dumnezeu: "Dă-le lor după faptele lor"? (Ps. 27, 3-4) și: "În inimă lucrați nelegiuiri pe pământ" (Ps. 57, 2). Aici Dumnezeu a numit mișcarea păcatului în suflet, lucrare.

De aceea ne poruncește să nu căutăm nici faima de la oameni și să nu ne rușinăm nici de necinstirile ce ne vin de la ei. Scriptura lipsește de răsplătirile din ceruri pe cei ce miluiesc la arătare pe săraci și pe cei ce-și trâmbițează dărnicia pe pământ. Căci de cauți să placi oamenilor și dăruiești ca să fii lăudat, ți s-a dat plata facerii tale de bine prin laudele oamenilor, pentru care ți-ai arătat mila. Deci nu mai cere răsplată în cer odată ce ți-ai adunat cele de pe pământ, nici nu mai aștepta cinstea de la Dumnezeu, căci ai primit-o pe aceasta de la oameni.

Dorești slava cea nemuritoare? Arată Celui ce poate să-ți dea ceea ce dorești, viața ta în ascuns. Ți-e frică de rușinea veșnică? Teme-te de Cel ce ți-o va descoperi pe aceasta în ziua judecății.

Cum zice deci Domnul: "Să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune și să mărească pe Tatăl vostru cel din ceruri"? Pentru că poruncește celui ce urmează poruncile lui dumnezeu ca, orice ar face, să facă privind spre Acela și numai spre El, nevânând nici o slavă de la oameni, ci să fugă de laudele de la aceștia și de arătarea (faptelor lui în fața acestora). Dar cerând să se facă cunoscuți tuturor prin viață și prin fapte, ca să vadă aceia faptele lor, n-a adaus "ca să laude pe cel ce se arată", ci "ca să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri" (Mt. 5, 16). Deci poruncește ca toată lauda să se îndrepte spre Dumnezeu și toată fapta să se potrivească cu voia Lui, la care se află toartă răsplata faptelor virtuții. Iar ție îți poruncește să fugi și să te întorci de la lauda limbilor cea de pe pământ. Iar cel ce o caută pe aceasta și-și târăște viața spre ea nu va fi lipsit numai de slava veșnică, ci să-și aștepte și pedeapsa. Căci, "vai, zice, când toți oamenii vor zice bine de voi" (Lc. 6, 26). Fugi, deci, de toată cinstirea omenească, al cărei sfârșit este rușinea și necinstea veșnică și dorește laudele de sus, spunând cu David: "De la Tine e lauda mea" (Ps. 21, 29) și: "Întru Domnul se va lăuda sufletul meu". Iar fericitul Apostol poruncește ca nici cel ce mănâncă să nu se împărtășească de hrana ce-i stă în față cu nepăsare, ci să dea mai întâi slavă Celui ce i-a dat mijloacele de a trăi (I Cor. 10, 31). Așa ne îndeamnă să disprețuim în toate slava de la oameni și să căutăm pe cea de la Dumnezeu. Căci cel ce face așa, credincios se va numi de către Domnul. Iar pe cel ce dorește cinstea de aici îl așează între cei necredincioși. "Căci cum puteți, zice, să credeți voi, cei ce primiți slavă unii de la alții, și slava cea de la Unul Dumnezeu nu o căutați?" (I In. 5, 44).

Iar ce este ura, auzi de la Ioan, care zice: "Cel ce urăște pe fratele său, ucigaș de oameni este și știți că tot ucigașul de oameni nu are viață veșnică" (I In. 3, 15). Îl scoate deci din viață pe cel ce urăște pe fratele său, ca pe un ucigaș de oameni, mai bine zis numește ura de-a dreptul ucidere. Căci cel ce a smuls și a nimicit din sine iubirea față de aproapele și s-a făcut din prieten dușman al lui, cu dreptate se numără între ucigașii de oameni, care păzesc ascunsă față de aproapele dușmănia lor față de cei pe care ei uneltesc să-i omoare. Apostolul arată prin aceasta limpede că nu e nici o deosebire între relele ascunse înăuntru și între cele arătate și văzute, punându-le la n loc și numărându-le împreună. "Și pentru că n-au cercat, zice, a avea pe Dumnezeu întru cunoștință, i-a predat pe ei unei minți neiscusite, ca să facă cele ce nu se cuvin, fiind plini de toată nedreptatea, curvia, viclenia, lăcomia, răutatea umpluți de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de năravuri rele șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, ocărâtori, mândri, îngâmfați, născocitori de rele, neascultători de părinți, neînțelegători, fără așezământ, fără iubire, neîmpăcați, nemilostivi, care, deși cunosc dreptatea lui Dumnezeu, că făcând adică acestea sînt vrednici de moarte, nu numai că le fac acestea, ci și consimt cu cei ce le fac" (Rom. 1, 28-32).

Vezi cum a împletit relele năravuri, mândria, viclenia și celelalte rele ascunse, cu uciderea, cu lăcomia și cu toate cele asemănătoare? Dar ce spune Domnul însuși? "Ce este între oameni înalt, urâciune este la Dumnezeu" (Lc. 16, 15) și: "Cel ce se înalță pe sine va fi umilit și cel ce se smerește pe sine va fi înălțat" (Lc. 14, 11). Iar Înțelepciunea zice: "Necurat este la Domnul tot cel cu inima înaltă" (Prov. 16, 5). Dar ar putea afla cineva și în alte Scripturi multe spre învinovățirea patimilor ascunse în suflete. Și așa de rele sînt acestea și de greu de vindecat și atâta tărie au câștigat în adâncul sufletului, încât nu e cu putință să fie smulse și desființate numai prin sârguința și virtutea omenească, de nu va primi cineva ca ajutor, prin rugăciune, puterea Duhului, ca să biruiască asupra răutății ce-l stăpânește înăuntru. Aceasta o învață Duhul însuși, folosindu-Se de glasul lui David: "De cele ascunse ale mele curățește-mă și păzește pe robul Tău de cele de alt neam" (Ps. 18, 13-18).

Căci două fiind cele din care se alcătuiește omul cel unul, sufletul și trupul, și cel din urmă îmbrăcându-l, iar cel dintâi rămânând înăuntru în timpul vieții, cel dintâi trebuie supravegheat ca o biserică a lui Dumnezeu și păzit, ca nu cumva, venind în el vreunul din păcatele arătate, să-l clatine și să-l strice. Despre cel ce nu-și păzește sufletul vorbește și Apostolul cu amenințare: "Cel ce strică biserica lui Dumnezeu strica-l-va pe el Dumnezeu" (I Cor. 3, 17). Iar pe cel dinăuntru trebuie să-l păzim cu toată străjuirea, ca nu cumva, pornind vreo ceată înarmată a răului din vreun adânc de undeva și stricând gândul viețuirii binecredincioase, să robească sufletul, umplându-l de patimile ce-l atrag pe ascuns.

Drept aceea omul trebuie să străjuiască cu mare veghe, înconjurând des sufletul, strigând ca un conducător de oaste și îndemnând: "Omule, ține în toată paza inima ta. Căci din aceasta sunt ieșirile vieții". Iar straja sufletului este gândul viețuirii binecredincioase, întărit de frica de Dumnezeu, de harul Duhului, de fapte bune. Căci, cel ce și-a înarmat sufletul său cu acestea respinge ușor atacurile tiranului, adică viclenia și pofta, mândria, mânia, pizma și toate mișcările viclene ale răutății dinăuntru. Acela care cultivă virtutea trebuie să fie simplu și neclintit, plugărind numai roadele viețuirii binecredincioase și neabătându-și niciodată viața spre căile răutății și nedespărțindu-și gândul de la viețuirea bine-credincioasă a credinței, ci să fie de un singur fel, drept și necercat de patimile ce se află în afara drumului său. Pentru că nu e cu putință ca cea care viețuiește cu un singur bărbat și cea care preacurvește, căsătorită fiind, să aștepte aceeași răsplată a vieții.

"Să nu înjugi, zice fericitul Moise, în aria ta animale de neam străin la un loc, ca boul și asinul, ci, înjugând cele de același neam, să-ți treieri secerișul tău. Nici să nu țeși în haina ta de lână in, nici in, în cea de lână" (Deut. 22, 10-11). "Să nu semeni în țarina ta două feluri de semințe, nici de două ori pe an" (Lev. 19, 19). "Să nu împreuni animal de neam străin cu altul spre naștere, ci să împreuni pe cel de același neam cu cel de același neam" (Deut. 11, 9).

Ce voiește să spună sfântul prin aceste ghicituri? Că nu trebuie să sădești în același suflet împreună patima și virtutea, nici să-ți împarți viața între cele potrivnice, ca să cultivi în același suflet mărăcini și grâu, nici mireasa lui Hristos să nu preacurvească cu vrăjmașii lui Hristos și pe de o parte să zămislească lumina, pe de alta, să nască întunericul. Căci nu pot fi acelea împreună, precum nici laturile virtuții, împreună cu laturile patimii. Căci ce prietenie poate fi între neprihănire și desfrânare? Și ce unitate de gând, între dreptate și nedreptate? Sau ce părtășie are lumina cu întunericul? Nu se retrage una din fața celuilalt și nu voiește să rămână fără cel ce-l războiește?

Deci, plugarul înțelept trebuie să sloboadă ca dintr-un izvor bun de băut apele cele bune ale vieții, neamestecate cu noroi și să cunoască numai rodurile lui Dumnezeu și cu ele să se ostenească, cu străduință, toată viața. Făcând așa, chiar dacă ar răsări vre-un gând străin între rodurile virtuții, văzând în ascunsul tău ostenelile tale Cel ce toate le vede, va smulge cu puterea Lui acea rădăcină vicleană și fățarnică a gândurilor înainte de odrăslire. Căci celui ce stăruie întru ostenelile virtuții îi vine repede în ajutor harul Duhului, care nimicește semințele răutății și nu poate cădea acela din nădejde, nici nu poate fi trecut cu vederea și lăsat neizbăvit cel ce stăruie pururea lângă Dumnezeu.

Știi pe văduva din Evanghelie, care a înfățișat nu Judecătorului de oameni iubitor mărimea nedreptății, dar a cărei multă și neîncetată stăruință în cerere biruind nepăsarea judecătorului, l-a mișcat spre pedepsirea celui ce a nedreptățit-o. Deci să nu încetezi nici tu să te rogi. Căci dacă îndrăzneala aceleia în cerere a plecat voia unui stăpân nemilos, cum ne vom descuraja noi de sârguința îndreptată spre Dumnezeu, a Cărui milă obișnuiește să se coboare adeseori la cei ce cer?

Dar și Domnul însuși, primind stăruința noastră în rugăciuni și îndemnându-ne să ne folosim de sârguință, zice: "Vedeți ce zice judecătorul nedrept? Cu cît mai mult nu va face Tatăl vostru cel ceresc izbăvire celor ce strigă către El noaptea și ziua? Și zic că vouă vă va face izbăvire degrabă" (Lc. 18, 6-8). Iar Apostolul, dându-și multă sârguință și nevoință ca ucenicii bine-credincioși să-și facă înaintarea spre desăvârșire, ba făcându-le vădită tuturor și ținta adevărului, zice: "Sfătuind pe tot omul și învățându-l întru toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe tot omul desăvârșit în Hristos, spre ceea ce mă și ostenesc nevoindu-mă" (Col. 1, 28-29). Și iarăși se roagă ca cei ce s-au învrednicit de pecetea Duhului prin botez să primească creșterea până la vârsta duhovnicească prin dăruirea Duhului, zicând: "Drept aceea și eu, auzind de credința voastră și de dragostea ce o aveți către toți sfinții, nu încetez rugându-mă pentru voi și cerând ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea vouă duhul înțelepciunii și al descoperirii întru cunoștința Lui, luminând ochii inimii voastre ca să știți care este nădejdea chemării Lui și care e bogăția slavei moștenirii Lui întru sfinți și care este mărimea puterii Lui întru noi, cei care credem" (Ef. 1, 15-19). Apoi, vorbind despre felul împărtășirii Duhului, zice: "După lucrarea puterii Lui, pe care a lucrat-o în Hristos, sculîndu-L pe El din morți? (Ef. 1, 19-20). El grăiește prin acestea în chip curat despre împărtășirea Duhului și despre lucrarea Aceluia în cei ce se împărtășesc de lucrarea Lui, "ca să luați, zice, și voi în același chip adeverirea Lui". Apoi, mergând puțin mai departe se roagă cerând să vină asupra lor puterea Duhului: "Pentru aceea plec genunchii mei către Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, de la Care se numește toată părințimea în cer și pe pământ, ca să vă dea vouă, după bogăția slavei Lui, să vă întăriți întru putere prin Duhul Lui, întru omul cel din lăuntru, ca să locuiască Hristos prin credință în inimile voastre, ca fiind înrădăcinați și întemeiați întru dragoste, să puteți cunoaște împreună cu toți sfinții, care este lățimea și lungimea și adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care covârșește toată cunoștința, ca să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu" (Ef. 3, 14-19).

Dar și în altă epistolă vorbește ucenicilor despre aceleași lucruri descoperindu-le vistieria Duhului și îndemnându-i să se împărtășească de ea: "Râvniți darurile (harismele) duhovnicești. Dar vă arăt vouă o cale încă și mai înaltă. De-aș vorbi în limbile omenești și în cele îngerești, iar dragoste nu am, m-am făcut aramă sunătoare și chimval răsunător. Și de aș avea proorocie și de aș cunoaște tainele și toată cunoștința, și de aș avea credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimica nu sunt. Și de aș împărți toate cele ce le am și mi-aș da trupul meu să ardă, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește" (I Cor. 12, 31-13, 3). Iar care este câștigul dragostei și care sunt vlăstarele acesteia, de ce lucruri îl desparte pe cel ce o are și ce lucruri îi pricinuiește aceluia, o arată limpede în aceasta: "Dragostea nu pizmuiește, nu se semețește, nu se trufește, nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se întărâtă, nu socotește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea niciodată nu cade" (I Cor. 13, 4-8). Foarte frumos zice: "Dragostea niciodată nu cade". Dar ce este aceasta? Chiar dacă ar dobândi cineva alte daruri (harisme), pe care le aduce Duhul (al limbilor îngerești și proorocia și cunoștința și harismele vindecărilor), dar nu s-ar izbăvi prin curăție de patimile ce-l tulbură înăuntru, prin dragostea Duhului, și n-ar primi în suflet acest leac desăvârșit al mântuirii, se află încă în frica de cădere, neavând dragostea care-l sprijinește și întărește în starea virtuții.

Să nu-ți închipui, deci, că având harul bogat și îmbelșugat al Duhului, nu mai ai nevoie de nimic pentru desăvârșirea ce-ți poate veni prin darurile Aceluia. Și când vine la tine bogăția darului, fă-te sărac cu cugetul, neîncrezându-te niciodată în tine și așteptând dragostea în suflet, ca pe o temelie a vistieriei harului, și luptând cu orice patimă, până ce vei ajunge la vârful viețuirii bine-credincioase, la care a ajuns apostolul și la care urcă pe ucenici prin rugăciune și învățătură. Iar de pe acesta le arată celor ce-L iubesc pe Domnul prefacerea și harul mai înalt la care au fost ridicați, spunând: "Căci nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura nouă. Și câți vor umbla după dreptarul acesta, pace peste ei și milă peste Israelul lui Dumnezeu" (Gal. 6, 15-16). Și iarăși: "De este cineva în Hristos, e făptură nouă; cele vechi au trecut" (II Cor. 5, 14). Făptura nouă este dreptarul apostolic. Iar aceasta este ceea ce a lămurit în altă parte, zicând: "Ca să-și înfățișeze El însuși Lui Biserica slăvită, neavând pată sau zbârcitură sau altceva din acestea, ci ca să fie sfântă și fără prihană" (Ef. 5, 27). "Făptură nouă" a numit locuirea Sfântului Duh în sufletul curat și neprihănit și eliberat de toată răutatea, viclenia și rușinea.

Căci, când va urî sufletul păcătuirea și se va face casnic al lui Dumnezeu, după putere, prin viețuirea întru virtute, și va primi, după prefacerea vieții, în sine harul Duhului, s-a făcut făptură nouă și a fost zidit din nou. Tot aceasta o arată și cuvintele: "Curățiți aluatul vechi ca să fiți frământătură nouă" (I Cor. 5, 7); la fel: "Să prăznuim nu în aluatul cel vechi, ci întru azimile curăției și ale adevărului" (I Cor. 5, 8).

Și fiindcă ispititorul întinde sufletului curse de pretutindeni, înconjurându-l cu răutatea lui, iar puterea omenească e atât de mică, încât nu poate să-l biruiască pe acela prin ea însăși, Apostolul ne cere să ne înarmăm mădularele cu armele cerești; el ne poruncește să îmbrăcăm platoșa dreptății, să ne încălțăm picioarele întru gătirea păcii, să ne încingem mijlocul cu adevărul, iar peste toate să luăm scutul credinței, prin care, zice: "Vei putea stinge săgețile aprinse ale celui rău" - iar săgețile aprinse sînt patimile -; apoi ne îndeamnă să luăm coiful mântuirii și sfânta sabie a Duhului - iar sfânta sabie numește cuvântul lui Dumnezeu întru putere (Ef. 6, 14-17), cu care înarmând dreapta sufletului, să respingem uneltirile vrăjmașului.

Iar cum să luăm aceste arme, află tot de la Apostolul care zice: "Prin toată rugăciunea și cererea rugându-vă în toată vremea întru Duhul și priveghind la aceasta întru toată stăruința și cererea" (Ef. 6, 18). De aceea se și roagă pentru toți, zicând: "Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți" (II Cor. 1, 13). Și iarăși: "Întreg duhul și sufletul și trupul vostru să se păzească fără prihană în ziua Domnului nostru Iisus Hristos" (I Tes. 5, 23).

Vezi câte chipuri de mântuire ți-a arătat ție, învățându-te să tinzi spre o singură cale și spre un singur scop, ca să fii creștin desăvârșit? Căci acesta este sfârșitul la care trebuie să ajungă iubitorii adevărului, prin credință tare și nădejde neclintită, pășind bucuroși întru nevoință și cu toată hotărârea. Prin acestea se săvârșește cu ușurință drumul vieții spre vârful cel mai înalt al ei. În ele atârnă toată proorocia și legea. Iar poruncile care sunt? "Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți" (Deut. 6, 5).

Deci, ținta viețuirii bine-credincioase aceasta este. Pe aceasta ne-a predat-o Domnul și apostolii, care au primit de la El cunoașterea ei. Iar dacă am lungit cuvântul, dovedind-o prin mai multe mărturii, îngrijindu-ne mai mult de înfățișarea adevărului decât de scurtarea celor spuse, să nu ne ia nimeni în nume de rău. Căci cei ce vor să-și izbăvească sufletul de petele răutății trebuie să cunoască în chip drept viețuirea cea înțeleaptă și să știe întocmai scopul acestei înțelepciuni (filosofii), ca, cunoscând osteneala călătoriei și sfârșitul drumului, să arunce toți îngâmfarea și cugetarea semeață despre izbânzile lor și, tăgăduindu-și sufletul împreună cu viața, după porunca Scripturii (Mt. 10, 39), să privească spre singura bogăție pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc: spre cununa iubirii lui Hristos, Care cheamă la El pe toți cei ce au primit să ia cu toată inima lupta pentru ea. Acestora le ajunge, ca merinde pentru călătoria unei astfel de vieți, crucea lui Hristos. Purtând-o pe aceasta cu veselie și cu bună nădejde, să urmeze Mântuitorului Dumnezeu, făcându-și lege și cale a vieții iconomia Lui, precum a zis Apostolul: "Fiți următori mie, precum și eu, lui Hristos" (I Cor. 11, 1); și iarăși: "Prin răbdare alergăm în lupta ce ne stă înainte privind spre Căpetenia și Desăvârșitorul credinței, care, în locul bucuriei ce era pusă înaintea Lui, a răbdat crucea rușinei și, disprețuind-o pe aceasta, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu" (Evr. 1, 1-2). Căci teamă să ne fie ca, nu cumva mândrindu-ne cu darurile cele de la Duhul și luând prilej de la vre-o izbândire întru cele ale virtuții, să ne trufim în cuget, înainte de a ajunge la sfârșitul celor nădăjduite, și așa să ne oprim din pornirea noastră, făcând nefolositoare și osteneala de mai înainte prin îngâmfare și arătându-ne nevrednici de desăvârșirea spre care ne atrage harul Duhului.

Drept aceea se cuvine să nu slăbim nicicând încordarea ostenelii, nici să ieșim din nevoințele ce ne stau în față, nici să privim înapoi la vre-o faptă însemnată pe care am fi săvârșit-o, ci, uitând de acelea și întinzându-ne spre ceea ce ne stă înainte, cum zice Apostolul (Filip. 3, 13), și zdrobindu-ne inima cu grijile ostenelilor, să avem dorința de dreptate mereu nesăturată. Flămânzind și însetând numai de aceasta, să căutăm să ajungem la desăvârșire, socotindu-ne smeriți și săraci, ca unii ce suntem departe de cele făgăduite și mult depărtați de dragostea desăvârșită a lui Hristos.

Căci cel ce o dorește pe aceasta și privește spre făgăduința de sus nu încetează nici a posti, nici a priveghea, nici a se sârgui pentru altceva ce ține de virtute, mândrindu-se cu izbânzile de mai înainte, ci, fiind plin de dorul dumnezeiesc și privind cu încordare spre Cel ce-l cheamă, orice nevoință ar împlini spre dobândirea Lui o socotește drept un lucru mic și nevrednic de încununare. El se străduiește până la sfârșitul vieții acesteia, adăugând osteneli la osteneli și virtuți la virtuți, până ce se va face cinstit în fața lui Dumnezeu, prin fapte, nesocotindu-se în conștiință că s-a făcut pe sine vrednic de Dumnezeu. Căci aceasta e cea mai mare izbândă a înțelepciunii (a filosofiei), ca fiind cineva mare prin fapte, să se smerească cu inima și să nu se încreadă în viețuirea sa, aruncând la pământ închipuirea de sine prin frica de Dumnezeu, ca să se bucure de făgăduință pe măsura în care s-a îndrăgit de ea prin credință, nu pe măsura în care a lucrat pentru ea ostenindu-se. Dar e nevoie de mare credință și nădejde pentru a primi răsplată pe măsura acesteia și nu pe măsura ostenelilor. Iar temelia credinței este sărăcia și dragostea nemăsurată către Dumnezeu.

Socotesc că s-a vorbit destul despre cei ce și-au ales să viețuiască cu înțelepciune (filosofie) în cele ce-i duc la ținta nădăjduită. De aceea, trebuie să adăugăm la cele spuse, cum trebuie să viețuiască unii ca aceștia la un loc, ce osteneli trebuie să iubească, cum trebuie să alerge unii cu alții până ce vor ajunge la cetatea de sus. Cel ce nu prețuiește în chip curat cele prețuite ale vieții și părăsește pe cei înrudiți trebuie ca, disprețuind toată slava de jos și iubind cinstea cerească, să se unească duhovnicește cu frații din viață, ca să tăgăduiască odată cu viața și sufletul său. Iar tăgăduirea sufletului stă în a nu căuta să-și slujească nicidecum voia sa, sau mai degrabă, în loc să împlinească voia sa, să dorească a împlini cuvântul netrecător al lui Dumnezeu și a se folosi de acesta ca de un bun cârmaci, care călăuzește obștea întreagă a frăției, ținută într-un gând, spre limanul voii lui Dumnezeu. Apoi mai trebuie să aibă voia să nu socotească nimic al său deosebit de ceea ce e de obște, afară de haina care acoperă trupul. Căci dacă nu are nimic din acestea, ci e gol de grija vieții de sine, va fi slujitor al trebuințelor de obște și va împlini cu toată inima, cu plăcere și cu nădejde, ceea ce se poruncește de întâistătători și ca un rob simplu și plin de bunăvoință al lui Hristos, cumpărat pentru trebuințele de obște ale fraților. Căci aceasta o voiește și o poruncește și Domnul zicând: "Cel ce voiește să fie între voi întâiul și mare, să fie cel mai de pe urmă și sluga tuturor" (Mc. 9, 35; 10, 43-44; Mt. 20, 26-27; 23, 11). Deci se cuvine ca slujirea făcută oamenilor să fie fără plată și să nu aducă celui ce slujește cinstire, nici slavă, ca să nu se arate cel ce o săvârșește ca vrând să placă oamenilor, cum s-a scris (Ef. 6, 6), dându-și în fața ochilor chipul slujirii; nici să slujească oamenilor (ca oameni), ci ca Domnului însuși. Se cuvine a păși astfel pe calea acoperită de necazuri. Căci cel ce-și supune grumazul pe această cale, cu toată inima, jugului lui Dumnezeu și-l poartă cu plăcere până la sfârșit, e dus spre sfârșitul desăvârșit cu bună nădejde. Deci se cuvine să se supună tuturor și să slujească fraților ca și când ar avea de plătit fiecăruia o datorie, adunând în suflet grijile pentru toți și împlinind iubirea datorată.

Dar se cuvine ca și întâistătătorii acestei cete duhovnicești, privind la mărimea grijii lor de ei și cugetând la răutatea ce întinde curse credinței, să se nevoiască cu vrednicie în supravegherea lor, neînălțându-și gândul spre stăpânire. Căci e o primejdie în această slujbă; și unii socotind că sînt întâistătători ai altora și că au să-i îndrumeze spre viața cerească s-au pierdut pe ei înșiși, fiind amăgiți, fără să-și dea seama, de cugetul lor. Deci se cuvine ca întâistătătorii să se ostenească în supravegherea lor mai mult decât ceilalți și să aibă un cuget mai smerit decât cei conduși și să-și înfățișeze viața lor ca chip de slujire fraților, socotind că au pe cei încredințați lor ca pe o vistierie dată lor în grijă, de Dumnezeu.

Căci dacă vor fi așa, unind tot mai strâns sfințita obște prin slujire și vor da la arătare învățătura după trebuința fiecăruia, ca fiecare să-și păzească rânduiala cuvenită, dar în ascuns, în cugetare, vor păstra, prin credință, smerita cugetare, ca niște slujitori binevoitori, își vor lua lor, printr-o astfel de viețuire, o mare răsplată.

Drept aceea, îngrijiți de ei, ca niște povățuitori (pedagogi) blânzi, ca de niște copii plăpânzi care v-au fost încredințați de părinții lor. Căci aceia, privind la deprinderile copiilor, unuia îi dau lovituri, altuia sfaturi, altuia laude, altuia altceva, nefăcându-le nimic, nici spre mulțumirea, nici din ura proprie, ci cum se potrivește stării și cum o cere purtarea copilului, ca să-l facă râvnitor și cinstit în viața aceasta.

Deci și voi se cuvine ca, lepădând toată ura și toată mândria împotriva fraților, să potriviți cuvântul după puterea și voia fiecăruia: pe unul ceartă-l, pe altul sfătuiește-l, pe al treilea mângâie-l, dându-i doftoria ca un doctor bun, după trebuința fiecăruia. Căci acesta privind spre boli, unuia îi dă o doftorie mai blândă, altuia una mai tare, nepurtându-se cu ură față de nici unul din cei ce au nevoie de tămăduire, ci potrivindu-și meșteșugul după suflete și trupuri. Iar tu, ține seama de trebuința stării fiecăruia, ca, învățând bine sufletul ucenicului care caută la tine, să aduci Tatălui strălucita lui virtute, făcându-l moștenitor vrednic al darului Aceluia.

De vă veți purta așa unii față de alții, cei ce conduceți și cei ce vă folosiți de ei ca învățători, unii ascultând cu bucurie de cei ce vă poruncesc, ceilalți călăuzind cu plăcere pe frați spre desăvârșire, și de vă întreceți în cinstiri unii față de alții, veți trăi pe pământ viața îngerilor. Să nu se vadă deci între voi pe pământ nici o trufie, ci simplitate și bunăînțelegere și starea de suflet nevicleană să unească obștea voastră. Să se convingă pe sine fiecare că nu e mai prejos numai de fratele eu care împreună-viețuiește, ci și de tot omul. Căci cunoscând aceasta, va fi cu adevărat ucenic al lui Hristos. Pentru că "cel ce se înalță pe sine se va smeri", precum a zis Mântuitorul, "și cel ce se smerește pe sine se va înălța" (Lc. 14, 11; 18, 14; Mt. 23, 12) și: "Cel ce voiește să fie între voi întâiul, să fie cel de pe urmă și să fie tuturor slujitor, precum Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci să slujească și să-Și dea sufletul Său răscumpărare pentru mulți" (Mc. 9, 35; 10, 45; Mt. 20, 28). Iar Apostolul zice: "Că nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos, iar noi suntem slujitori ai voștri pentru Iisus" (II Cor. 4, 5).

Cunoscând deci roadele smereniei și paguba trufiei, urmați Stăpânului iubindu-vă unii pe alții și nu vă temeți nici de moarte, nici de pedeapsă în face bine unii altora. Ci pe drumul pe care a umblat între noi Dumnezeu, pe acesta umblați și voi spre El într-un trup și un suflet, înaintând spre chemarea de sus, iubind pe Dumnezeu și unii pe alții. Căci dragostea și frica de Dumnezeu este întâia împlinire a legii.

Se cuvine deci ca fiecare dintre voi să așeze ca pe o temelie tare și statornică frica și dragostea în sufletul său și să o hrănească cu fapte bune și cu rugăciune neîncetată. Căci nu se sădește în noi în chip simplu și de la sine dragostea de Dumnezeu, ci prin multe și mari griji și prin împreună-lucrarea lui Hristos, precum a spus Înțelepciunea (Prov. 2, 4-5): "Că de o vei căuta pe ea ca pe argint și de o vei cerceta ca pe o comoară, vei înțelege frica Domnului și cunoștința de Dumnezeu o vei afla". Iar aflând frica de Domnul și cunoștința de Dumnezeu și înțelegându-le pe acestea, vei dobândi ușor și ceea ce urmează, adică iubirea aproapelui. Căci odată dobândit cu osteneală primul lucru, și cel mai mare, cel de al doilea, mai mic și mai fără osteneală, va urma celui dintâi. Dar nefiind de față acela, nici cel de al doilea nu va urma în chip curat. Pentru că cel ce nu iubește pe Dumnezeu din toată inima și din tot cugetul, cum se va îngriji în chip sănătos și fără viclenie de iubirea de frați, neîmplinind prin aceasta iubirea față de Cel ce Se îngrijește de ea? Căci pe cel ce se află astfel și nu cu sufletul întreg predat lui Dumnezeu, nici înarmat cu iubirea față de toți, ușor îl supune meșteșugarul răutății, răsturnându-l prin gânduri viclene, aci făcându-l să i se pară grele poruncile Scripturii și urâtă slujirea fraților, aci ridicându-l la trufie și la înfumurare prin însăși slujirea celor împreună robi, și convingându-l că a împlinit poruncile Domnului și că va fi mare în ceruri.

Dar nu mică este nedreptatea ce o face. Căci se cuvine slujitorului binevoitor și sârguincios să încredințeze Stăpânului judecata bunăvoinței sale și să nu se facă pe sine judecător și lăudător al viețuirii sale. Pentru că dacă se face însuși judecător, înlăturând pe Judecătorul adevărat, nu va avea nici răsplata de la Acela, dându-și-o singur înainte de judecata Aceluia, prin laudele și prin închipuirea de sine. Căci după înțeleptul Pavel "Duhul lui Dumnezeu trebuie să mărturisească împreună cu duhul nostru" (Rom. 10, 16), nu să dovedim prin judecata noastră cele ale noastre. "Că nu cel ce se laudă pe sine este probat, ci cel pe care Domnul îl laudă" (II Cor. 10, 18). Iar cel ce nu așteaptă lauda Domnului, ci, luând-o înaintea judecății Lui, cade în slăvirile omenești, căutând să-și câștige sieși cinstirea de la frați prin ostenelile sale, face cele ale necredincioșilor. Căci necredincios este cel ce vânează cinstirile omenești în locul celor cerești, cum zice Domnul însuși: "Cum puteți voi să credeți, când primiți slavă unii de la alții și slava de la singurul Dumnezeu nu o căutați?" (In. 5, 44).

Cu cine mi se pare mie că se aseamănă aceștia, dacă nu cu cei ce curăță partea din afară a paharului și a blidului, iar înăuntru sînt plini de toată răutatea (Mt. 23, 25)? Vedeți deci să nu pățiți ceva de felul acesta, ci, ridicându-vă sufletele în sus și având o singură grijă, să plăceți Domnului și să nu cădeți niciodată din amintirea celor cerești, nici să primiți cinstirile vieții acesteia, ci să alergați acoperind cu cuvântul nevoințele pentru virtute. Lucrați astfel ca nu cumva să găsească vreme cel ce vă ispitește cu cinstirile de pe pământ și vă răpește prin aceasta mintea voastră de la îndeletnicirea cu cele bune, să vă răstoarne în cele deșarte și pline de amăgire. Iar negăsind vreme pentru aceasta, nici putință de pătrundere, ca să vrăjească pe cei ce petrec sus cu sufletele, se pierde și zace mort. Căci nelucrarea e moarte pentru diavol, ca și pentru răutate. Deci aflându-se în voi dragostea lui Dumnezeu, numaidecât îi urmează și cele proprii ei: iubirea de frați, blândețea, nefățărnicia, stăruirea și sârguința în rugăciune și, simplu, toată virtutea.

Cât de mare trebuie să fie deci câștigul marilor osteneli care nu se fac pentru a se arăta oamenilor, ci pentru a plăcea Domnului, Care cunoaște cele ascunse! Spre aceasta trebuie să privim pururea și să cercetăm lăuntrul sufletului și să-l îngrădim cu gândurile viețuirii bine-credincioase, ca să nu găsească vrăjmașul vre-o intrare, nici loc de uneltire; să deprindem mădularele sufletului cele slăbite și să le facem în stare să cunoască binele și răul. Dar știe să și le deprindă mintea care urmează lui Dumnezeu și-și face sufletul părtaș la aceasta, vindecând slăbiciunea lui cu dragostea lui Dumnezeu, cu gândurile ascunse ale virtuții și cu faptele poruncilor și unindu-l cu Cel puternic. Căci una este straja și tămăduirea sufletului: a-și aminti cu dor de Dumnezeu și a se păstra în gânduri bune. De aceea să nu ne oprim de la o astfel de sârguință nici când mâncăm, nici când bem, nici când ne odihnim, nici când facem sau spunem ceva, ca toate cele ale noastre să se săvârșească spre slava lui Dumnezeu și nu a noastră, nici să aibă viața noastră vre-o pată sau vre-o întinăciune de pe urma uneltirii celui rău.

De altfel, celor ce iubesc pe Dumnezeu osteneala împlinirii poruncilor le este ușoară și dulce, dragostea față de El făcându-le nevoința ușoară și plăcută. Pentru aceea și cel viclean se luptă în tot felul să scoată frica de Dumnezeu din sufletele noastre și se străduiește să topească dragostea față de El prin plăceri nelegiuite și prin momeli de ale desfătării, ca apucându-se sufletul nostru de osteneli, dezbrăcat de armele duhovnicești și nestrăjuit, să se piardă, furișând acela în noi slava de pe pământ în locul celei cerești și tulburând cele cu adevărat bune prin cele părute bune, prin nălucirea unor amăgiri. Căci de află pe paznici fără grijă, are putere să le fure din vreme și să se furișeze împreună cu ostenelile și să semene împreună cu grâul neghina lui: bârfirea, trufia, slava deșartă, dorința de cinstire, cearta și ceilalți pui ai răutății. Deci se cuvine să priveghem și să ne păzim din toate părțile de vrăjmașul, ca, chiar dacă ne-ar momi cu vre-o uneltire nerușinată, să fie respins înainte ca aceea să se atingă de suflet.

Aduceți-vă aminte neîncetat și că Abel a adus Domnului jertfă din cele dintâi născute ale oilor și din cele grase, iar Cain, din rodurile pământului, dar nu din cele dintâi. "Și a privit, zice, Dumnezeu la jertfele lui Avel, iar la darurile lui Cain nu a luat aminte" (Fac. 4, 4-5). Care e folosul acestei istorii? Că trebuie să aflăm că lui Dumnezeu Îi este bine-plăcut tot ce se face "cu frică și credință" și nu ce se face cu mare pompă, fără dragoste. Căci nici Avraam n-a primit de la Melchisedec binecuvântarea altfel, ci numai aducând preotului lui Dumnezeu rodurile dintâi (pârga) și de căpetenie. Iar prin cele de căpetenie și prin cele mai alese ale bunurilor înțeleg însuși sufletul și însăși mintea. Deci ni se poruncește să nu jertfim lui Dumnezeu cu zgârcenie (cu micime de suflet) laudele și rugăciunile, nici să aducem Stăpânului orice la nimereală, ci să-I închinăm ceea ce este de căpetenie în suflet, mai bine zis însuși sufletul întreg, cu toată dragostea și hotărârea, ca, hrăniți pururea cu harul Duhului și primind puterea cea din Hristos, să alergăm ușor pe calea mântuirii, făcând ușoară și dulce nevoința pentru dreptate; făcând așa Însuși Dumnezeu ne ajută în străduința ostenelilor și împlinește pentru noi faptele dreptății.

Despre acestea până aci. Iar despre părțile virtuții, pe care adică trebuie să o socotim nai mare și să o îngrijim înaintea altora, nu se poate vorbi. Căci se țin la un loc, având aceeași cinste, și conduc pe cei ce se folosesc de ele, spre vârf, întărindu-se unele pe altele. Simplitatea se dă pe sine ascultării, iar ascultarea, credinței; aceasta, nădejdii, iar nădejdea, dreptății; aceasta, slujirii, iar slujirea, smereniei. Iar de la aceasta luând putere blândețea, aceasta își arată rodul în bucurie; iar bucuria, în dragoste și dragostea, în rugăciune. Și așa, atârnând unele de altele și ținându-l atârnat pe cel ce le are, îl urcă spre vârful celui dorit, precum, dimpotrivă, viclenia îi coboară pe prietenii ei, prin părțile ei proprii, spre ultima răutate.

Dar trebuie să stăruim cel mai mult în rugăciune. Căci aceasta este ca un vârf al virtuții. Prin ea cerem și celelalte virtuți de la Dumnezeu, cu care comunică și se unește, prin sfințenie tainică și prin lucrare duhovnicească și prin simțire negrăită, cel ce stăruie în rugăciune. Căci cel ce a luat prin aceasta Duhul ca ajutor și călăuzitor arde de dragostea Domnului și se înfierbântă de dorul Lui, nefiind săturare de rugăciune, ci pururea arzând de dragostea Celui bun și hrănind sufletul cu avânt, precum s-a spus: "Cei ce mă mănâncă pe mine vor flămânzi iarăși, și cei ce mă beau pe mine vor înseta iarăși" (Înț. Sir. 24, 23). Și în altă parte: "Dat-ai veselie în inima mea" (Ps. 4, 7). Iar Domnul zice: "Împărăția cerurilor este în lăuntrul vostru" (Lc. 17, 21).

Dar care este împărăția de care zice că este în lăuntrul nostru? Care alta, dacă nu veselia care vine de sus, prin Duhul, în sufletele noastre? Căci aceasta este ca un chip și ca o arvună și ca un semn al viețuirii veșnice, de care se vor bucura sufletele sfinților în veacul pe care-l așteptăm. Deci Domnul ne mângâie prin lucrarea Duhului în orice necaz, prin aceea că ne mântuiește și ne împărtășește de bunătățile duhovnicești și de darurile (harismele) Sale. Căci El e "Cel ce ne mângâie pe noi întru tot necazul nostru, ca să putem și noi mângâia pe cei ce sunt întru tot necazul" (II Cor. 1, 4); și: "Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul meu cel viu" (Ps. 61, 6). Toate acestea arată prin ghicituri veselia și mângâierea.

Odată ce s-a arătat, deci, care este scopul viețuirii binecredincioase, pe care se cuvine să-l urmărească cei ce și-au ales viața de Dumnezeu iubitoare, și care este curăția sufletului și sălășluirea Duhului prin înaintarea în fapte bune, fiecare dintre voi să se predea pe sine, pregătindu-și sufletul în felul arătat și umplându-l de dragostea dumnezeiască, rugăciunilor și posturilor, potrivit voii Lui, aducându-și aminte de Cel ce ne-a îndemnat: "Neîncetat rugați-vă" (I Tes. 5, 17) și "stăruind în rugăciune" (Rom. 12, 12), și de făgăduința Domnului, în care zice: "Cu cît mai mult nu va face Dumnezeu izbăvire celor ce strigă către El noaptea și ziua" (Lc. 18, 6-7) și: "Zicea și o pildă că se cade a ne ruga totdeauna și a nu ne lenevi" (Lc. 18,1).

Iar că sârguința în rugăciune ne hărăzește lucruri mari și-L sălășluiește și pe Duhul în suflete, o arată limpede Apostolul prin cele ce ne îndeamnă zicând: "Prin toată rugăciunea și cererea rugându-vă în toată vremea întru Duhul și întru aceasta priveghind întru toată stăruința și cererea" (Ef. 6, 18). Drept aceea, dacă vreunul dintre frați se predă pe sine acestei părți a virtuților, adică rugăciunii, bună comoară își agonisește și iubește cea mai mare avuție. Numai să o facă aceasta fiecare cu conștiință încordată și dreaptă, nerătăcind în nici o parte de bună-voie cu cugetarea, nici ca unul ce are de împlinit fără de voie o îndatorire din nevoie, ci împlinind o cerință a dragostei și un dor al sufletului și arătând tuturor roadele stăruinței.

Se cade însă ca și ceilalți să dea o vreme acestei părți și să se bucure împreună (cu aceia) de stăruirea în rugăciune, ca să se facă și ei părtași de roadele cele bune, ca unii ce s-au făcut părtași de împreuna-îndulcire de aceeași viețuire. Dar va da și Domnul însuși celor ce se roagă chipul cum trebuie să se roage, după spusa: "Cel ce dă rugăciune celui ce se roagă" (I Regi 2, 8). Drept aceea cel ce stăruie în rugăciune se cade să ceară și să știe să se nevoiască în această luptă cu multă sârguință și cu toată puterea pentru un lucru așa de mare. Căci marile biruințe au nevoie de multe osteneli, pentru că răutatea întinde curse mai ales acestora, născocind de pretutindeni și umblând împrejur și căutând să pună piedici sârguinței. De aci, somnul și îngreunarea trupului și a sufletului, moleșeala, trândăvia, descurajarea, nerăbdarea și celelalte patimi și lucrări, prin care se pierde sufletul, fiind răpit cu vreo parte a lui și rostogolit spre vrăjmașul lui.

Deci se cade a pune sufletului, ca pe un cârmaci înțelept, gândul care nici o clipă nu lasă cugetarea să ia aminte la tulburările aduse de duhul cel rău, nici nu se lasă dus încoace și încolo de valurile lui, ci privește îndată spre limanul de sus și predă sufletul nevătămat lui Dumnezeu, Care i l-a încredințat și îl cere. Căci nu a cădea în genunchi și a lua chipul celor aflați în rugăciune, în vreme ce cugetarea rătăcește în afară, e sârguința și fapta bineplăcută Scripturii, ci predarea întregului suflet împreună cu trupul rugăciunii, odată cu lepădarea oricărei nepăsări a gândurilor și oricărui cuget nedrept.

Iar întâistătătorii se cuvine să ajute unuia ca acesta și prin toată sârguința și sfătuirea să hrănească dorința celui ce se roagă față de scopul lui și să curățe sufletul lui. Căci rodul virtuților celor ce se roagă astfel, arătându-se celor împreună-viețuitori, se face folositor nu numai celui înaintat, ci și celor ce sînt încă prunci și au nevoie de învățătură, mângâindu-i pe ei și îndemnându-i să urmeze celor pe care-i văd. Iar rodul rugăciunii curate este simplitatea, dragostea, smerita cugetare, stăruința și cele asemenea, pe care osteneala celui ce se sârguiește cu rugăciunea le odrăslește în viață înaintea rodurilor veșnice.

Rugăciunea se înfrumusețează cu aceste roduri, iar când e lipsită de ele, osteneala ei este zadarnică. Și nu numai rugăciunea, ci și toată calea viețuirii înțelepte (a filosofiei) care aduce această odrăslire a dreptății este o cale adevărată și duce spre scopul cel drept. Iar cea care e lipsită de acestea rămâne un nume gol, care se aseamănă cu fecioarele nebune cărora le-a lipsit la vremea de trebuință untdelemnul pentru cămara de nuntă. Căci nu aveau în suflete lumina, sau rodul virtuții, nici sfeșnicul Duhului în cugetare. Pentru aceea le-a și numit pe drept cuvânt, Scriptura, nebune, virtutea din ele stingându-se înainte de sosirea Mirelui; și de aceea au fost lăsate, nenorocitele, în afara cămării de nuntă. Căci nu li s-a socotit sârguința fecioriei, neavând lucrarea Duhului. Și pe bună dreptate. Căci la ce folosește lucrarea viei, dacă nu se arată roadele pentru care a răbdat lucrătorul viei osteneală? La ce folosește postul și rugăciunea și privegherea, dacă lipsește pacea, bucuria, dragostea și celelalte roduri ale Duhului, pe care le înșiră Apostolul? (Gal. 5, 22-23). Căci cel îndrăgit de bucuria de sus rabdă toată osteneala de dragul acesteia, prin care se atrage Duhul; și, împărtășindu-se de harul Lui, rodește și se bucură cu veselie de lucrarea viei (de rodul ei), pe care a lucrat-o harul Duhului, întru smerita lui cugetare și în împlinirea faptelor.

Se cuvine deci să se rabde ostenelile rugăciunii și ale postului și ale celorlalte fapte cu multă plăcere, dragoste și nădejde, iar florile și roadele ostenelilor să se creadă că sunt lucrări ale Duhului. Căci dacă socotește cineva că acestea (florile și roadele) și totul trebuie să se pună pe seama ostenelilor, în locul acelor roade nepătate îi odrăslește unuia ca acesta trufia și închipuirea de sine; iar aceste patimi, odrăslind în sufletele celor ușuratici ca o putreziciune, strică și pierd sufletele.

Deci ce trebuie să facă cel ce viețuiește lui Dumnezeu și nădejdii în El? Să rabde nevoințele pentru virtute cu plăcere, iar izbăvirea sufletului de patimi și urcușul spre vârful virtuților și nădejdea desăvârșirii să și-o pună în Acela, crezând în iubirea Lui de oameni. Căci, pregătindu-se și bucurându-se de harul Celui în care crede, aleargă fără osteneală, disprețuind răutatea vrăjmașului, ca unul ce e străin de acela și izbăvit de patimile din partea lui, prin harul lui Hristos.

Căci precum cei ce prin lenevire în cele bune aduc patimile cele rele în firea lor și petrecând în ele le săvârșesc cu bucurie și ușor, secerând, ca un fel de dulceață firească și proprie, lăcomia, pizma, curvia și celelalte părți ale răutății vrăjmașe, așa lucrătorii lui Hristos și ai adevărului primind, prin credință și prin ostenelile virtuții, bunătățile cele mai presus de firea lor, culeg din harul Duhului, cu o plăcere negrăită, ca pe niște roduri, și împlinesc fără osteneală iubirea cea nevicleană și neschimbăcioasă, credința neclintită, pacea neclătinată, bunătatea adevărată și toate celelalte, prin care sufletul, ajungând mai mare ca sine și mai puternic ca răutatea vrăjmașului, se îmbie pe sine locaș curat Duhului cel închinat și sfânt, de la Care primește pacea nemuritoare a lui Hristos, unindu-se prin ea cu El și lipindu-se de Domnul. Iar primind harul Duhului și lipindu-se de El și făcându-se un duh cu El, sufletul nu împlinește numai faptele virtuții sale cu ușurință, nemaiavând să lupte cu vrăjmașul, prin faptul că e mai mare ca uneltirea lui, ci, ceea ce e mai mare ca toate, primește în sine patimile Mântuitorului și se desfată de acestea mai mult decât iubitorii vieții acesteia de cinstirile și slăvirile și stăpânirile primite de la oameni. Căci pentru creștinul care a înaintat prin bună-viețuire și prin darul Duhului la măsura vârstei duhovnicești a harului dat lui, e o slavă și o desfătare și o bucurie mai mare decât orice plăcere să fie urât pentru Hristos, să fie prigonit pentru El, să rabde orice ocară și rușine pentru credința în Dumnezeu. Căci toată ocara și bătăile și prigonirile și celelalte pătimiri, până la cruce, toate sînt desfătare și odihnă și arvună a comorilor cerești, odată ce ele dau unuia ca acesta toată nădejdea în învierea și în bunătățile viitoare. Căci zice: "Fericiți veți fi când vă vor ocărî pe voi și vă vor prigoni toți oamenii și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru Mine. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri" (Mt. 5, 11-12; Lc. 6, 22-23). Iar Apostolul zice: "Nu numai răbdăm, ci ne și lăudăm întru necazuri" (Rom. 5, 3). Și în altă parte: "Deci cu dulceață mă voi lăuda întru neputințele mele, ca puterea lui Hristos să se sălășluiască întru mine. Pentru aceea mă bucur întru neputințe, în ocări, în nevoi, în închisori. Căci când sunt slab atunci sînt tare" (I Cor. 12, 9-10). Și iarăși: "Ca slujitori ai lui Dumnezeu întru răbdare multă" (II Cor. 6, 4).

Căci însuși harul Sfântului Duh, stăpânind peste tot sufletul și umplând locașul lui de veselie și de putere, face sufletului dulci pătimirile prin nădejdea celor viitoare și omoară (copleșește) simțirea durerii prezente.

Deci așa să viețuiți ca unii ce aveți să urcați astfel, prin împreuna-lucrare a Duhului, la puterea și slava cea înaltă, răbdând toată osteneala cu bucurie, ca să vă arătați vrednici de venirea în voi a Sfântului Duh și a moștenirii lui Hristos, netrufindu-vă, nici moleșindu-vă din lene, ca să nu cădeți nici voi și să nu vă faceți nici altora pricină de păcătuire. Iar dacă unii, neavând încă tăria rugăciunii de vârf, nici sârguința și puterea cerută de ea, rămân mai prejos de această virtute, să împlinească, după putere, ascultarea în altele, slujind din toată inima, lucrând cu sârguința, slujind cu plăcere, nu pentru răsplata cinstirii, nici pentru slava omenească, nici slăbind în osteneală, datorită moleșelii și trândăviei, nici ca slujind trupurilor și sufletelor străine, ci ca slujind robilor lui Hristos, celor lăuntrici nouă, ca lucrul lor să se arate Domnului curat și neviclean. Nimeni să nu se dea înapoi de la sârguința în fapte bune, ca neavând puterea să împlinească cele ce mântuiesc sufletul. Căci Dumnezeu nu poruncește nimic ce nu e cu putință robilor Săi, ci a arătat iubirea și bunătatea dumnezeirii Sale așa de revărsată și de bogată peste toți, că fiecăruia îi dăruiește puterea să facă, după voia lui, vreun bine și ca nimeni din cei ce au sârguință să nu fie lipsit de puterea de a se mântui. Căci zice: "Cel ce adapă numai cu un pahar de apă pe cineva în nume de ucenic, amin zic vouă, că nu va pierde plata lui" (Mt. 10, 42; Mc. 9, 41 ).

Unde e mai multă putere, ca în această poruncă? Unui pahar de apă îi urmează răsplata cerească. Ia seama la nemărginirea iubirii de oameni. "Întrucât ați făcut, zice, unuia din aceștia, Mie ați făcut" (Mt. 25, 46). Porunca e mică, iar câștigul ascultării e mare și răsplata de la Dumnezeu, bogată. Deci nimic nu cere peste putere, ci fie că faci un lucru mic, fie unul mare, îți vine ca urmare răsplata după hotărârea aleasă. Dacă e în numele și din frica de Dumnezeu, îți vine un dar de nerăpit. Iar dacă e spre arătare și pentru slava de la oameni, auzi pe Domnul însuși jurându-Se: "Amin zic vouă, că își vor lua plata lor" (Mt. 6, 2; 5, 16). Deci ca să nu pățim aceasta, poruncește ucenicilor și prin ei și nouă: "Luați seama să nu faceți milostenia voastră, sau rugăciunea, sau postul înaintea oamenilor. Iar de nu, nu veți avea plata voastră de la Tatăl vostru cel din ceruri" (Mt. 6, 1 urm.). Astfel poruncește să ne întoarcem și să fugim de "morții aceștia" și de laudele morților și de slava ce se veștejește și trece și să o căutăm numai pe aceea, a cărei frumusețe nu se poate descrie și a cărei margine nu se poate afla; prin care să putem slăvi și noi pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.